همایش ها


نمایشگاه سال 95

نمایشگاه سال 94

برگزاری آموزش سیستم انژکتوری مورخ 1396/02/09 در استان خراسان رضوی 

IMG_3961.JPGIMG_3949.JPG

برگزاری همایش سیستم انژکتوری مورخ 1396/02/14باحضور جمعی از تعمیر کاران و نمایندگان استان های  یزد /کرمان / قم 

IMG_4133.JPGIMG_4149.JPG
برگزاری همایش آموزش سیستم انژکتوری مورخ 1396/02/21 در شهر شیراز 
IMG_4262.JPGIMG_4258.JPGIMG_4298.JPG
برگزاری همایش آموزش سیستم انژکتوری مورخ 1396/06/30درشهرستان مرودشت  
IMG_4610.JPGIMG_4598.JPG

برگزاری همایش آموزش سیستم انژکتوری مورخ 1396/09/03 در  شهرستان استهبان 

IMG_1488.JPG
IMG_1490.JPGبرگزاری همایش آموزش سیستم انژکتوری مورخ 1397/07/30درشهرشیراز  

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg